پولی دینام 2018-11-07T16:51:36+00:00

پولی دینام

پولی دینام قطعه ای از موتور خودرو است که بر روی دینام نصب می گردد. بواسطه این پولی حرکت دورانی به دینام انتقال می یابد .