پولی هرزگرد

پولی هرزگرد قطعه ای از موتور خودرو می باشد که وظیفه آن تنظیم کردن موقعیت تسمه های مختلفی است که به میل لنگ متصل هستند. پولی هرزگرد به عملکرد یکنواخت و حرکت همزمان متعلقات موتور کمک می نماید. پولی های هرزگرد فلزی در سه شکل می باشند : تک شیار ، چند شیار و تخت .