پولی دینام

پولی دینام قطعه ای از موتور خودرو است که بر روی دینام نصب می گردد. بواسطه این پولی حرکت دورانی به دینام انتقال می یابد .