جک فرمان هیدرولیک

قطعه ای از مجموعه فرمان هیدرولیک خودرو می باشد که بر روی جعبه فرمان نصب می گردد و وظیفه آن کنترل فرمان با نیروی ناچیز می باشد.